Hội phí & Điều kiện gia nhập

Hội phí năm 2019

Tiêu chuẩn tính phí hội viên

(A. Tiêu chuẩn nhà đầu tư) + (B. Tiêu chuẩn số lượng người)

A. Tiêu chuẩn nhà đầu tư Phí năm
(VND)
・Đăng kí niêm yết phần thứ nhất (First Section) trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo/Osaka, hoặc tương đương tiêu chuẩn đó 36,000,000
・Đăng kí niêm yết phần thứ hai (Second Section) trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo/Osaka, hoặc tương đương tiêu chuẩn đó 30,000,000
・Trường hợp khác 15,000,000
B. Tiêu chuẩn số lượng người Phí năm
(VND)
・~ 2 người 2,500,000
・3~ 10 người 5,000,000
・11 ~ 30người 7,500,000
・31 ~ 50người 10,000,000
・Trên 51 người 12,500,000

 

Các chú ý

1. Đăng kí niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo/Osaka, hoặc tương đương tiêu chuẩn đó:
Nghĩa là bao gồm cả những những doanh nghiệp, pháp nhân, tổ chức...không niêm yết chứng khoán, nhưng quy mô vốn tương đương doanh nghiệp niêm yết.
2. Tiêu chuẩn số lượng người:
Tính theo số người Nhật được phái cử sang thường trú tại thời điểm ngày 1 tháng 1 hàng năm, hoặc tính tại thời điểm gia nhập đối với công ty mới gia nhập.
Không bao gồm người Nhật Bản thuê tại nước sở tại, chuyên gia phái cử dự án của cơ quan chính phủ Nhật Bản, nhân viên phái cử tại các công trường xây dựng.
Bao gồm người đại diện thuê tại nước sở tại.

* Không có phí gia nhập.
* Hội phí cả năm sẽ được thu trước tại thời điểm gia nhập hoặc tại đầu năm tài chính.
  Không hoàn trả lại hội phí trong trường hợp rút khỏi Hiệp hội.
* Với các công ty gia nhập vào giữa năm, hội phí sẽ được tính theo số tháng thực tế.
  (Năm tài chính JCCI từ 01/04 đến 31/03)

Điều kiện gia nhập (*Phải thỏa mãn tất cả 3 điều kiện sau)

  1. Có văn phòng, trụ sở công ty tại miền Bắc Việt Nam, đã đăng kí với chính phủ Việt Nam.
  2. Có người Nhật thường trú tại Việt Nam.
  3. Là pháp nhân Nhật Bản. (Có tỷ lệ đầu tư nhất định từ Nhật Bản. Hoặc tương đương với văn phòng đại diện.)

Các chi hội trong Hiệp hội

Hiện tại, trong Hiệp hội được chia ra thành 6 Chi hội, tùy vào tính chất ngành nghề kinh doanh mà hội viên sẽ tham gia vào một Chi hội nhất định.

1. Chi hội Thương mại
2. Chi hội Xây dựng
3. Chi hội Công nghiệp
4. Chi hội Tài chính - Bảo hiểm
5. Chi hội Dịch vụ
6. Chi hội Vận tải