Dịch vụ thông tin kinh doanh

Thông tin Ủy ban

Hoạt động của Ban là nỗ lực cung cấp thông tin cho các công ty thành viên về tình hình kinh tế, triển khai kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể là các hoạt động, ①cung cấp thông tin liên quan tới môi trường kinh doanh thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo về thuế, lao động , luật pháp; ②cung cấp thông tin liên quan tới môi trường đầu tư thông qua việc tổ chức các buổi tham quan, khảo sát thực tế tại các địa phương (hướng tới đối tượng doanh nghiệp mở rộng kinh doanh hoặc doanh nghiệp tái đầu tư vào Việt Nam); ③đối thoại, trao đổi ý kiến với lãnh đạo các cơ quan chính phủ Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thành viên kinh doanh thuận lợi thông qua các hoạt động liên kết với Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp Nhật Bản tại các nước ASEAN (FJCCIA).

Ông KAWADA Atsusuke

Trưởng ban

Ông KAWADA Atsusuke

(JETRO Hà Nội)