Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Thuế

Thông tin Ủy ban

Hệ thống chính sách thuế của Việt Nam thường xuyên được sửa đổi, thông tin ít người biết đến hoặc có không ít trường hợp mâu thuẫn lẫn nhau, chẳng hạn như trường hợp của Luật Lao động và Luật Doanh nghiệp cần phải được kết hợp xem xét một cách toàn diện. Năm ngoái, Ban đã họp nhiều lần với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến chung Nhật Việt giai đoạn V, trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm hiểu rõ Luật thuế cũng như hướng tới thực hiện chính sách thuế một cách công bằng; đồng thời thu thập và chia sẻ các thông tin hữu ích tới toàn bộ hội viên.

Ông TANINAKA Yasuhisa

Trưởng nhóm

Ông TANINAKA Yasuhisa

(Công ty KPMG Việt Nam)