Đào tạo nhân lực

Thông tin Ủy ban

Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, thì việc “đào tạo nguồn nhân lực”Việt Nam là chủ đề quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp cũng như khuyến khích hoạt động đầu tư hơn nữa.
Các hoạt động của Ban hướng tới phát triển nguồn nhân lực của mỗi công ty, hơn nữa xem xét khả năng “đào tạo nguồn nhân lực” để góp phần cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông KOBAYASHI Yuichi

Trưởng ban

Ông KOBAYASHI Yuichi

(Công ty Ricoh Imaging Products Việt Nam)