Ban Tổ chức - Quy tắc

Thông tin Ủy ban

Ủy ban được thành lập để thực hiện hai mục tiêu chính sau: 

  1. Hướng tới việc thực hiện "ONE Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam", sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hiện tại của Hiệp hội, đề xuất mô hình tổ chức mới.
  2. Đề xuất các hoạt động, mô hình cơ cấu đáp ứng kì vọng của hội viên theo như kết quả tại bản khảo sát toàn thể hội viên đã thực hiện năm 2016. (http://jbav.vn/ja/jbav-latest-news/latest-news-2016/20160901-report-of-questionnaire-share-your-feedback-on-jbav-activities)

Ông KOBAYASHI Yuichi

Trưởng ban

Ông FUNAYAMA Tetsu

(Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam)