Trường học Nhật Bản

Thông tin Ủy ban

Mục tiêu hàng đầu của những người Nhật thường trú là con em họ được an toàn hưởng một môi trường giáo dục đầy đủ. Vì vậy, ban tổ chức họp hội đồng vào ngày thứ 6, tuần thứ ba hàng tháng, hội đồng gồm 11 người (Đại sứ quán 2, JBAV 5, PTA 1, trường học Nhật Bản 3) và cố vấn (Chủ tịch – Phó chủ tịch JBAV), kiểm toán viên, giám sát viên; hội đồng họp bàn về các vấn đề liên quan đến quản lý trường học, duy trì, cải thiện môi trường giáo dục. Đặc biệt, trong năm nay dự kiến sẽ khánh thành thêm tòa nhà lớp học mới, các thành viên trong Ban sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành kế hoạch này.

Ông YAMADA Masuya

Trưởng ban

Ông YAMADA Masuya

(Công ty sản xuất KYOEI)