Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Thông tin Ủy ban

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và đạt tăng trưởng kinh tế bền vững vào năm 2020, nên chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Nhật Bản cũng đang tích cực hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam thông qua vốn ODA. Mục đích hoạt động của Ban Cơ sở hạ tầng là thúc đẩy trao đổi, chia sẻ thông tin với các công ty thành viên là đối tác quan trọng của các dự án ODA Nhật Bản về các vấn đề liên quan tới tiến độ thi công, thực hiện các dự án ODA như: hợp tác kỹ thuật, giải ngân vốn, tình hình hạ tầng, kinh doanh…

Ông FUJITA Yasuo

Trưởng ban

Ông FUJITA Yasuo

(Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA)