Chi hội Vận tải

Thông tin chi hội

Hệ thống thông quan mới (V-NACCS) đi vào hoạt động từ tháng 4/2014, bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng ban hành một loạt các quy định, nghị định giao thông mới nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng và cải thiện an toàn giao thông. Trong dòng vận động tích cực này của chính phủ Việt Nam, thiết nghĩ Hiệp hội nên đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ tới chính phủ Việt Nam nhằm tạo ra một chế độ vận hành tốt hơn. Chi hội Vận tải sẵn sàng phấn đấu hết sức để có thể đưa khuyến nghị tới chính phủ và tăng cường sức mạnh của các công ty hội viên.

Ông AMAKAWAYA Shigeru

Chi hội trưởng

Ông AMAKAWAYA Shigeru

(Công ty JAPAN AIRLINES)