Chi hội Đời sống& Văn hóa- Ban thực hiện lễ hội Nhật Bản

Thông tin Ủy ban

  

abe

Trưởng ban

Ông ABE MASATOSHI

(Công ty NIKKEN INTERNATIONAL ASIA)