Giới thiệu

Thông tin Chi hội

Ủy ban Môi trường sống

KATSU

Bà KATSU MEGUMI

(Công ty MORE PRODUCTION VIETNAM)

 

Ủy ban Thể thao Văn hóa

Ông ABE Masatoshi

Ông TEZUKA MASAO

(Công ty KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM)

Ủy ban thực hiện lễ hội Nhật Bản 

ABE

Ông ABE MASATOSHI

(Công ty NIKKEN INTERNATIONAL ASIA)