Chi hội Đời sống& Văn hóa - Ban Thể thao Văn hóa

Thông tin Ủy ban

 

TEZUKA

Trưởng ban

Ông TEZUKA MASAO

(Công ty KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM)