Các Ủy ban

 

Thông tin Ủy ban

Ban Môi trường kinh doanh

Ông SAGARA HIROHIDE

(Công ty MARUBENI VIETNAM

 

... Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Thuế

Ông TANINAKA YASUHISA

(Công ty KPMG LIMITED

... Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Lao động

Ông NIIMURA MINORU

(Công ty CANON VIETNAM)

... Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Pháp chế

Ông MUTO SHIRO

(Công ty NISHIMURA & ASAHI VIETNAM

... Chi tiết

Ban Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Ông FUNAYAMA TETSU

(Công ty MITSUBISHI CORPORATION VIETNAM)

... Chi tiết

Ban Dịch vụ Thông tin kinh doanh

Ông KITAGAWA HIRONOBU

JETRO HANOI

... Chi tiết

Ban Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Ông KONAKA TETSUO

(JICA HANOI)

... Chi tiết

Ban Quan hệ công chúng

Ông MITSUI YOSHIHIDE

Công ty ALL NIPPON AIRWAYS

... Chi tiết

Ban Trường học Nhật Bản

Ông SATO HIDENOBU

Công ty LEOPALACE21 VIETNAM

... Chi tiết

Ban Cống hiến xã hội & Đào tạo nhân lực

Ông ITO KOJI

(Ngân hàng MUFG BANK

... Chi tiết

Ban Tổ chức - Quy tắc

Ông KINOSHITA TADAHIRO

SOJITZ VIETNAM

... Chi tiết

 

<