Các Ủy ban

 

Thông tin Ủy ban

Ban Môi trường kinh doanh

Ông Hirohide SAGARA

Ông Hirohide SAGARA

(Công ty Marubeni Vietnam

... Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Thuế

Ông Yasuhisa TANINAKA

Ông Yasuhisa TANINAKA

(Công ty KPMG Vietnam

... Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Lao động

Ông Minoru NIIMURA

Ông Minoru NIIMURA

(Công ty Canon Vietnam)

... Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Pháp chế

Ông Shiro Muto

Ông Shiro Muto

(Công ty Nishimura & Asahi Vietnam)

... Chi tiết

Ban Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Ông Tetsu FUNAYAMA

Ông Tetsu FUNAYAMA

(Công ty Mitsubishi Corporation Vietnam

... Chi tiết

Ban Dịch vụ Thông tin kinh doanh

Ông Hironobu KITAGAWA

Ông Hironobu KITAGAWA

JETRO Hanoi

... Chi tiết

Ban Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Ông Tetsuo KONAKA

Ông Tetsuo KONAKA

(JICA Hanoi)

 

... Chi tiết

Ban Quan hệ công chúng

Ông Shigeru AMAKAWAYA

Ông Shigeru AMAKAWAYA

Công ty Japan Airlines

... Chi tiết

Ban Trường học Nhật Bản

Ông Tadahiko ISHIKAWA

Ông Tadahiko ISHIKAWA

Công ty Aeon Vietnam

... Chi tiết

Ban Cống hiến xã hội & Đào tạo nhân lực

Ông Seiji KATO

Ông Seiji KATO

(Ngân hàng SMBC CN Hanoi

... Chi tiết

Ban Tổ chức - Quy tắc

Ông Hironori FUNAHASHI

Ông Hironori Funahashi

(Công ty Sojitz Vietnam)

... Chi tiết