Ban Dịch vụ thông tin kinh doanh

Thông tin Ủy ban

Trưởng ban Ông KITAGAWA HIRONOBU
(JETRO HANOI)