Ban Diễn đàn Doanh nghiệp

Thông tin Ủy ban

Đại diện cho Hiệp hội, tham gia vào Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), là nơi để các phòng thương mại các nước có thể đối thoại trực tiếp với các cơ quan chính phủ Việt Nam, đồng thời là kênh trao đổi thông tin phía Nhật Bản với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Một năm 2 lần, VBF tổ chức họp thường kì để đưa khuyến nghị tới chính phủ Việt Nam về các vấn đề liên quan tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Từ năm nay, JCCI và JCCH cùng trở thành thành viên chính thức của VBF (trước đây là thành viên liên kết), sẽ tích cực hoạt động tại VBF, để thêm một kênh nữa đưa kiến nghị của Hiệp hội tới chính phủ Việt Nam. Ban Diễn đàn kinh doanh sẽ tập trung vào chia sẻ thông tin hoạt động của VBF tới hội viên, cũng như tóm tắt các ý kiến của JCCI đưa tới VBF, vì thế rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ phía hội viên.

Ông Tetsu FUNAYAMA

Trưởng ban

Ông Tetsu FUNAYAMA

(Công ty Mitsubishi Corporation Vietnam