Ban Diễn đàn Doanh nghiệp

Thông tin Ủy ban

Trưởng ban Ông FUNAYAMA TETSU
(MITSUBISHI CORPORATION VIETNAM)