Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Pháp chế

Thông tin Ủy ban

Tiểu ban Pháp chế nằm trong Ban Môi trường kinh doanh, mới được thành lập trong năm nay. Cho tới nay, Hiệp hội thường xuyên nhận được các dự thảo văn bản luật bằng tiếng Việt từ chính phủ Việt Nam yêu cầu đóng góp ý kiến trong thời gian ngắn trong một vài ngày cho đến 2 tuần; Hiệp hội do không có chuyên gia thường trú nên không kịp thời đưa ra đối sách đầy đủ, đó là lý do Tiểu ban Pháp chế được thành lập. Trong thời gian tới, ngoài các chính sách mà chính phủ Việt Nam lấy ý kiến, trên quan điểm cải thiện môi trường kinh doanh, hoạt động của Tiểu ban Pháp chế cũng sẽ tập trung đưa ra những cố vấn pháp lý cho Ban Môi trường kinh doanh trong các bản ý kiến gửi tới chính phủ.

Ông Shiro Muto

Trưởng nhóm

Ông Shiro Muto

(Công ty Luật Nishimura & Asahi Vietnam)