Ban Tổ chức - Quy tắc

Thông tin Ủy ban

Trưởng ban Ông KINOSHITA TADAHIRO
(SOJITZ VIETNAM)