Ban Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Thông tin Ủy ban

Thông qua việc chia sẻ thông tin với doanh nghiệp thành viên về hiện trạng, các vấn đề của cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội Việt Nam, ủy ban cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thúc đẩy sự hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, khi cần thiết sẽ tổng hợp ý kiến và trình lên chính phủ với tư cách Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Ủy ban tổ chức hội thảo dành cho các doanh nghiệp thành viên mỗi quý 1 lần, với các chủ đề dự kiến như sau: 1 Hiện trạng và vấn đề của ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam, 2 Hiện trạng và vấn đề trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam, 3 Chính sách phát triển và động thái liên quan đến ngân sách, đầu tư công của chính phủ Việt Nam, 4 Chiến lược hỗ trợ cơ quan quốc tế

Ông Tetsuo KONAKA

Trưởng ban

Ông Tetsuo KONAKA

(JICA Hanoi)