Ban Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Thông tin Ủy ban

Trưởng ban Ông KONAKA TETSUO
(JICA HANOI)