Ban Cống hiến xã hội & Đào tạo nhân lực

Thông tin Ủy ban

Năm nay, Ủy ban cống hiến xã hội và ủy ban đào tạo nhân lực đã hợp lại thành một, nhằm mục đích xây dựng các kế hoạch điều hành hiệu quả hơn nữa.

Để tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản trong tương lai thì không thể không chú trọng đến vấn đề cơ bản là đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động cống hiến xã hội.

Ủy ban Đào tạo nhân lực – cống hiến xã hội sẽ lên kế hoạch và vận hành các hoạt động cống hiến to lớn cho xã hội Việt Nam, ngoài ra cũng hướng đến đóng góp công sức sự phát triển của Việt Nam cũng như việc vận hành kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên thông qua sự hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực. 

Ông Seiji KATO

Trưởng ban

Ông Seiji KATO

(Ngân hàng SMBC CN Hanoi)