Thông tin các Chi hội

 

Thông tin các Chi hội

Chi hội Thương mại

 

Ông KOZAWA HIDEMASA

(Công ty SUMITOMO CORPORATION VIETNAM)

 ... Chi tiết

Chi hội Xây dựng

 

Ông TAMADA TOMOHIRO

(Công ty TOKYU CONSTRUCTION)

... Chi tiết

Chi hội Công nghiệp

 

Ông Hirohisa KABUTO

(Công ty NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIETNAM)

 ... Chi tiết

Chi hội Tài chính Bảo hiểm

 

Ông SOBAJIMA YUJIRO

(Công ty MSIG INSURANCE VIETNAM

... Chi tiết

Chi hội Dịch vụ

 

Ông IMAI TOMOMITSU

(Công ty CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY VIETNAM)

 ... Chi tiết

Chi hội Vận tải

 

Ông ABE HIDETO

(Công ty JAPAN AIRLINES

... Chi tiết