Chi hội Hải Phòng

Thông tin chi hội

    

katsumata

Chi hội trưởng

Ông KATSUMATA SADAYUKI

(Công ty NOMURA FOTRANCO)