Chi hội Hải Phòng

Thông tin chi hội

Chi hội trưởng Ông KATSUMATA SADAYUKI
(Công ty NOMURA FOTRANCO)