Chi hội Xây dựng

Thông tin chi hội

Chi hội trưởng Ông TAMADA TOMOHIRO
(Công ty TOKYU CONSTRUCTION)