Chi hội Xây dựng

Thông tin chi hội

  

shimizu

Chi hội trưởng

Ông SHIMIZU YASUHIRO

(Công ty SHIMIZU CORPORATION)