Chi hội Xây dựng

Thông tin chi hội

  

MR. MATSUMOTO

Chi hội trưởng

Ông MATSUMOTO TAKAYUKI

(Công ty SHIMIZU CORPORATION)