Chi hội Công nghiệp

Thông tin chi hội

Chi hội trưởng Ông TSUNETO YASUJI
(Công ty CANON ELECTRONICS VIETNAM)