Chi hội Công nghiệp

Thông tin chi hội

  

kabuto

Chi hội trưởng

Ông KABUTO HIROHISA

(Công ty NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIETNAM)