Chi hội Thương mại

Thông tin chi hội

Chi hội trưởng Ông KOZAWA HIDEMASA
(Công ty SUMITOMO CORPORATION VIETNAM)