Chi hội Vận tải

Thông tin chi hội

  

takizawa

Chi hội trưởng

Ông TAKIZAWA KUNIHIRO

(Công ty NIPPON EXPRESS (VIETNAM))