Chi hội Đời sống & Văn hóa - Ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản

Thông tin Ủy ban

  

abe

Trưởng ban

Ông Masatoshi ABE

(Công ty Nikken International Asia