Thông tin Chi hội Đời sống & Văn hóa

Thông tin Chi hội Đời sống & Văn hóa

Ban Môi trường sống

Ông AOYAMA MANABU
(STARTS INTERNATIONAL VIETNAM)
 

Ban Thể thao Văn hóa

Ông TEZUKA MASAO

(KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM)

Ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản 

Ông KAJIYA YUICHI
(KINDEN VIETNAM)