Các thông tin khác

Các thông tin khác

Form đăng ký thay đổi thông tin

Trong trường hợp quý công ty thay đổi các thông tin đã đăng kí với Hiệp hội, vui lòng điền thông tin thay đổi vào form và gửi lại về Ban thư ký JBAV.

Đơn xin rút khỏi Hiệp hội

Trong trường hợp quý công ty muốn rút khỏi Hiệp hội, vui lòng điền thông tin vào form và gửi lại về Ban thư ký JBAV.

Các thông tin khác

Vietnam Business Forum

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Hội nghị mỗi năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12.

JBAV hiện là thành viên liên minh (consortium member) của VBF và đang tích cực tham gia đóng góp xây dựng ý kiến trong nhiều lĩnh vực.
Để tìm hiểu thêm về VBF, vui lòng vào trang web của VBF: www.vbf.org.vn hoặc theo dõi hoạt động của JBAV tại VBF ở trang sau: http://jbav.vn/ja/jbav-committees/jbav-business-forum